+381 (0)19 730 064  | +381 (0)19 230 015  | +381 (0)63 635 298 

Robno-Materijalno knjigovodstvoKONTAKTIRATI ZA CENU

U robno-materijanom knjigovodstvu se vode sve evidencije potrebne za organizovanje i poslovanje privrednog subjekta, počev od ulaznih kalkulacija robe, materijala, gotovih proizvoda, inventara i drugih vrsta zaliha, kroz evidenciju istih u "Knjizi primljenih računa", kao i izdavanje računa, predračuna, preskladištenja i drugih dokumenta, uz istovremeno evidentiranje istih u "Knjizi izdatih računa".

Na osnovu unapred definisanih stavova (koje sam korisnik može modifikovati i organizovati) istovremeno se vrši rasknjižavanje finansijskih podataka na bazi ovako obrađenih dokumenata. Periodično, po potrebi, kao i na kraju perioda vrši se sravnjenje podataka (popisi) uz isknjižavanje prikazanih viškova ili manjkova sa automatskim prenosom podataka u narednu godinu.

Obaveza korisnika je da na inicijalnom dokumentu upiše magacinsku cenu, procenat razlike u ceni ili prodajnu cenu, a izradu kalkulacija i faktura radimo na bazi ovih elemenata.