+381 (0)19 730 064  | +381 (0)19 230 015  | +381 (0)63 635 298 

Početna / O nama

Knjigovodstvena agencija „MBS“ osnovana je 21-09-2010.godine od strane Dragana Ivkovića, diplomiranog ekonomiste, na adresi Svetozara Markovića 16, gde sada posluje u izdvojenim prostorijama, a dana 09.10.2017 sedište je preseljeno na adresu Knjaza Miloša 31/2. Knjigovodstvena agencija je osnovana radi pružanja knjigovodstvenih i drugih finansijskih usluga preduzećima, preduzetnicima i svim drugim oblicima organzovanja privrednih subjekata. Knjigovodstvene usluge se pružaju uz korišćenje najsavremenijih rešenja elektronske obrade podataka.

Pored knjigovodstvenih usluga agencija se bavi i izradom softvera za računovodstvene potrebe i obračuna zarada, kao i uslugama savetovanja u svim oblastima rada koje su u vezi sa računovodstvom, počev od osnivanja privrednih subjekata (preduzeća, radnji, udruženja…), načina pripreme i obrade dokumentacije potrebne u tekućem poslovanju, primene zakonskih rešenja i drugo.

Agencija svojim korisnicima pruža kompletnu uslugu obrade podataka. U svom poslovanju agencija se trudi da korisniku pruži sve potrebne podatke kako bi se korisnik mogao posvetiti svom delu poslovanja. Na osnovu dobivenih dokumenata, na kojima korisnik samo upisuje maloprodajnu cenu ili procenat razlike u ceni sastavljamo maloprodajnu ili velikoprodajnu kalkulaciju sa svim potrebnim elementima i istovremeno je knjižimo u ostalim poslovnim evidencijama koje su zakonom propisane (finansijsko knjigovodstvo, knjiga primljenih računa…). Kod prodaje korisnici usluga dostavljaju otpremnicu na osnovu koje se sastavlja račun, koji se istovremeno knjiži u finansijskom računuvodstvu, knjizi izdatih računa i drugim potrebnim evidencijama. Zahvaljujući takvom odnosu korisnici mogu da se posvete isključivo svom poslu a to je organizacija nabavke i prodaje, odnosno proizvodnje.

Oblasti rada agencije su:

Knjiženje glavne knjige sa analitikom kupaca i dobavljača
Knjiženje robno-materijalnog knjigovodstva
Obračun naknada po ugovorima o delu, privremenim i povremenim poslovima, zakupnina i slično
Obračun zarada, naknada zarada, naknade troškova i drugih primanja zaposlenih

Obračun kamata
Blagajničko poslovanje
Elektronski platni promet - e-banking
Evidencija osnovnih sredstava sa obračunom amortizacije
Evidentiranje u sistem PDV-a (kome i zašto je povoljno da bude u sistemu PDV-a)

Izrada godišnjih Finansijskih izveštaja, poreskih izveštaja i periodičnih Finansijskih izveštaja po potrebi
Izrada i predaja svih poreskih prijava (u pisanoj ili elektronskoj formi) za pravna i fizička lica, rezidente i nerezidente
Izrada izveštaja o transfernim cenama
Izrada kalkulacija maloprodajnih i veleprodajnih cena, vodjenje KEP knjige
Izrada i vodjenje KPO knjige paušalno oporezovanih obaveznika

Izrada pravilnika o računovodstvu, pravilnika o popisu, normativa
Izrada raznih potvrda o zaposlenju, visini primanja, rešenja za godišnji odmor i slično
Izrada ugovora o radu, rešenja o otkazu ili sporazumnom raskidu radnog odnosa
Izveštavanje i priprema dokumentacije po zahtevu banaka kada privredni subjekt aplicira za kredit
PO prijava kao osnov za godišnji porez na dohodak građana i popunjavanje PP DG-5 prijava

Podrška kod izrade novčanog toka (cash-flow)
Popunjavanje i predaja Poreskoj upravi dokumentacije za poreski dosije
Poreska uverenja, preknjižavanja i povrćaj poreza
Praćenje izmena poreskih i drugih propisa koja se održavaju na poslovanje privrednih subjekata
Predaja propisanih izveštaja Deviznom inspektoratu Ministarstava finansija i NBS

Prijava staža osiguranja M-4 i izrada PPP obrasca i MUN obrazaca
Prijave i odjave radnika, direktora, osnivača i vlasnika, u Fondu PIO - obrasci M-1 i M-1/SP
Priprema specifikacija i realizacja u bankama naplate čekova tekućih računa građana
Vođenje obavezne evidencije po prostom knjigovodstvu
Vođenje PDV evidencija, obračun PDV, elektronska prijava PDV

Zapošljavanje (obaveza poslodavca prema zaposlenima, na koji sve način možete radno angažovati radnika)
Zastupanje klijenta pred poreskim organima u poreskom postupku


Sertifikat:
Zaposleni
Dragan Ivković
Vesna Ivković
Martina Ivković
Ana Vukić
Jovana Vasiljević
Dragana Milosević
Jelena Đokić